កំពុងផ្ទុក

សមាជិកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ! បម្រើ

លក្ខខណ្ឌ Mega888

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន Mega888 ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាច្រើនអំពីបុគ្គលដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន រួមទាំងទិន្នន័យអំពីអ្នកផងដែរ។ នៅពេលប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះ អង្គការមួយស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលសកម្មភាពបែបនេះអាចត្រូវបានអនុវត្ត និងការការពារដែលត្រូវតែមានដើម្បីការពារទិន្នន័យនោះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះកំណត់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងទិន្នន័យរសើប និងទិន្នន័យមិនផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែល Mega888 ទទួលបានពីអ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Mega888 របស់អ្នក។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះ Mega888។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់ Mega888 អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងការចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ អ្នកមានជម្រើសក្នុងការប្រើឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងរបៀបដែលយើងប្រើ និងចែករំលែកទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីពួកវាត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍នេះទេ កុំចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Mega888 ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃអាជីវកម្មរបស់ Mega888។

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែល Mega888 ('Mega888', 'Our', 'We', ជាការសមរម្យ) ប្រមូល ប្រើប្រាស់ រក្សាទុក ចែករំលែក ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។ វាក៏ពិពណ៌នាអំពីសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងដំណើរការមួយចំនួនដែលយើងអនុវត្ត។

ឯកជនភាពរបស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើង។ យើងប្តេជ្ញារក្សាការសម្ងាត់ ការសម្ងាត់ និងការព្យាបាលប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលបាន ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចលេងអនឡាញនៅ Mega888។ គ្រប់ពេលវេលា យើងមានគោលបំណងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់យើង និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។